ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call centerชื่อโปรแกรม :: ทัวร์อินเดีย: มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 6 วัน 3 คืน (SG) 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน SG

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 02-6902467 หรือ สอบถามผ่าน Live Chat ของบริษัทที่ www.letstravelgroup.com ค่ะ

 

ทัวร์อินเดีย: มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 6 วัน 3 คืน (SG)


ประเทศ : อินเดีย

ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน

สายการบิน : SPICE JET ( SG )บริษัททัวร์ ไลฟ์โวยาจทราเวล นำท่าน ทัวร์อินเดีย: มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 6 วัน 3 คืน (SG) ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ – เจนไน – ตัญจาวูร์ – เทวาลัยพฤหธิศวร – เทวาลัยศรีรังคนาถสวามีตริชชี่ – มาดูรัย – เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร – พระราชวังติรุมไลนายกะ – เชนไนเชนไน–กาญจีปุรัม–เทวาลัยไกลาสนาถ–เทวาลัยเอกัมพเรศวร–มหาพลีปุรัม–กลุ่มเทวาลัยปัญจปาณฑพรถะ–กลุ่มเทวาลัยชายหาด–ภาพสลักอรชุน-เชนไนเจนไน-ป้อมเซนต์จอร์จ-เทวาลัยปาลีศวาร-วัดปารถะสารถี-ช้อปปิ้ง-เจนไน-กรุงเทพฯกรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์อินเดีย ราคาถูก ทัวร์อินเดีย ปี 2562

• เที่ยว “มหานครเจนไน” เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของอินเดีย • ชม “เทวาลัยพฤหธิศวร” เทวาลัยงานสุดยอดของสถาปัตยกรรมของราชวงศ์โจฬะ • ชม “เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี” ภาพสลักต้นเสาหินเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปม้าศึกอันสวยงาม • ชม “เมืองกาญจีปุรัม” นครพันวัด เป็นหนึ่งในนครศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 แห่งของอินเดีย • สุดคุ้ม พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว


โปรแกรมการเดินทางทัวร์อินเดีย: มนต์เสน่ห์อินเดียใต้ 6 วัน 3 คืน (SG)


วันที่ 1 ของการ ทัวร์อินเดีย กรุงเทพฯ


เที่ยงคืน 24.00-24.30 น. (สิ้นสุดวัน)
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน สไปซ์เจ็ท ( SpiceJet) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 ของการ ทัวร์อินเดีย กรุงเทพฯ – เจนไน – ตัญจาวูร์ – เทวาลัยพฤหธิศวร – เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี


4.00 น. (ตีสี่)
ออกเดินทางสู่ เมืองเจนไน โดยสายการบิน สไปซ์เจ็ท (SpiceJet) เที่ยวบินที่ SG96

6 โมงเช้า
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองตัญจาวูร์ ( THANJAVUR ) แหล่งกสิกรรมใหญ่ และเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของทมิฬนาดู อินเดียใต้ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโจฬะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง บริการอาหารเช้า

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม เทวาลัยพฤหธิศวร (Brihadiswara Temple) ถือเป็นเทวาลัยงานสุดยอดของสถาปัตยกรรมของราชวงศ์โจฬะ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1010 เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย ภายในมีศิวลึงก์ประธานโดดเด่นเป็นสง่า โดยปราสาทองค์กลางสูงถึง 66 เมตร (ประมาณ 22 ชั้น ) สูงสุดในศิลปะอินเดียโบราณมีชื่อเรียกว่า “ทักษิณเมรุ” หรือเขาพระสุเมรุแห่งภาคใต้ และวิมาน หรือยอดหลังคาทรงสูงที่เชื่อว่าแกะสลักจากหินแกรนิตก้อนเดียว หนักถึง 80 ตัน และ พระพฤหธิศวร หรือศิวลึงค์ดำสนิทขนาดมหึมา มีความสูงถึง 4 เมตร ปัจจุบันองค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตริรุชชิรัปปัลลิ (Tiruchirappalli) หรือ “ทริชชี่ Tricy” ตั้งอยู่ใจกลางรัฐทมิฬนาฑู เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ในรัฐ และอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเกาเวริ ที่ไหลขนาบเกาะกลางแม่น้ำที่เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าและเทวาลัย นำท่านชม เทวาลัยศรีรังคนาถสวามี (Sri Ranganathaswamy Temple) ชมความงามของสถาปัตยกรรมต่างๆภายในเทวาลัย อาทิเช่น โคปัม หรือซุ้มประตูสูงใหญ่ถึง 72 เมตร, เทวาลัยพระกฤษณะ, เทวาลัยศรีลังคนาชายาลักษมี, มณฑปพันเสา, มณฑปม้าศึก ภาพสลักต้นเสาหินเป็นประติมากรรมลอยตัวรูปม้าศึกพร้อมนักรบบนหลังกำลังต่อสู้กับสัตว์ร้ายหรือข้าศึก ศิลปะสมัยวิชัยนครอันงดงาม, ครุฑมณฑป ตรงข้ามเทวาลัยประธาน มีมณฑปประดิษฐานรูปครุฑ พาหนะของพระวิษณุ สำหรับวงกำแพงชั้นที่ 2 เข้าไป เป็นเทวสถานพระนารายณ์ ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นประธาน คนที่ไม่ใช่ฮินดูไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตนี้

ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก Sangam Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองทริชชี่

วันที่ 3 ของการ ทัวร์อินเดีย ตริชชี่ – มาดูรัย – เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร – พระราชวังติรุมไลนายกะ – เชนไน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดูรัย (Madurai) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของทมิฬนาฑู มีประวัติความเป็นมาย้อนหลังมากว่า 2,000 ปี เคยเป็นราชธานีของราชวงศ์ปาณฑยะ ซึ่งครอบครองครึ่งล่างของอินเดียตอนใต้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง นำท่านเข้าชม เทวาลัยมีนักษีสุนทเรศวร (Meenakshi Sundra-reswarar Temple) มีพื้นที่ ถึง 15 ไร่ ประกอบด้วยโคปุรัมใหญ่ถึง 12 โคปุรัม มีรูปปั้นบนโคปุรัมทั้งหมดกว่า 4,000 องค์ ภายในอาคารท่านจะได้สัมผัสถึงความอลังการของรูปปูนปั้นระบายสีบนโคปุรัม ภาพเขียนบนผนังระเบียง ภาพสลักหินที่เสามณฑปหน้าทางเข้าเทวสถาน เทวาลัยแห่งนี้สร้างอุทิศให้กับตำนานรักของพระนางมีนักษีในในสมัยราชวงศ์ปาณฑยะ มีกษัตริย์องค์หนึ่งไม่มีผู้สืบราชบัลลังก์ แต่มีพระธิดาผู้ทรงสิริโฉมงดงาม แต่นางกลับมีหน้าอกสามข้าง นางจึงตั้งใจบูชาพระศิวะอ้อนวอนขอให้มีลักษณะเช่นมนุษย์ปกติ พระศิวะจึงปรากฏพระองค์ประทานพรให้สมประสงค์ แล้วสมรสกับนาง ด้วยว่านางคือพระนางปารวตี (อุมา) แบ่งภาคมาเกิดในโลกมนุษย์ ในเทวาลัยแห่งนี้จึงปรากฏ ฉากแต่งงาน ระหว่างพระนางมีนักษี และพระศิวะ โดยมีพระพรหมทำหน้าที่พราหมณ์ในพิธี และพระนารายณ์ทำหน้าที่พี่ชายเจ้าสาว ดังปรากฏในภาพเขียนบนผนังระเบียง ภาพสลักหินที่เสามณฑปหน้าทางเข้าเทวสถานแห่งนี้

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังติรุมไลนายกะ (Thirumalai Nayak Palace) ที่สร้างในสมัยที่มธุไรถูกครองโดยนายกะ (อุปราช)คือตำแหน่งอุปราชผู้ครองแคว้นต่างๆ ในสมัยวิชัยนคร นายกะจะถูกตั้งขึ้นจากผู้ปกครองท้องถิ่นนั้นอยู่ก่อนแล้ว เมื่อวิชัยนครเสื่อมอำนาจลง นายกะของแต่ละเมืองก็เป็นอิสระและแผ่ขยายอิทธิพลครอบครองพื้นที่จนถึงยุคที่อังกฤษเข้าปกครองอินเดีย ภายในจะมีห้องต่างๆ แบ่งเป็นสัดส่วน ประดับตกแต่งอย่างงดงามใหญ่โตโอ่โถง บางห้องมีเสาสูงกว่า 200 และมีการสลักลวดลายบนหัวเสาต่างๆไว้อย่างงดงาม จากนั้นให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินสู่สนามบินเมืองมาดูรัย

18.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเจนไน โดยสายการบิน สไปซ์เจ็ท เที่ยวบินที่ SG612

19.30 น.
เดินทางถึง เมืองเจนไน หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก Pride Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเชนไน

วันที่ 4 ของการ ทัวร์อินเดีย เชนไน–กาญจีปุรัม–เทวาลัยไกลาสนาถ–เทวาลัยเอกัมพเรศวร–มหาพลีปุรัม–กลุ่มเทวาลัยปัญจปาณฑพรถะ–กลุ่มเทวาลัยชายหาด–ภาพสลักอรชุน-เชนไน


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาญจีปุรัม (Kanchipuruam) บ้างก็เรียก กาญจี Kanchi มีชื่อเสียงเลื่องลือเกี่ยวกับเทวสถานที่มีมากกว่า 1000 แห่ง จนได้ชื่อว่า “นครพันวัด” เป็นหนึ่งในนครศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 แห่งของอินเดีย ซึ่งชาวอินเดียถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับ 2 เป็นรองแค่เมืองพาราณสี และยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางภาคใต้ของอินเดีย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง นำท่านชมโบราณสถานสำคัญจากยุคปัลลวะที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกาญจีปุรัมคือ เทวาลัยไกลาสนาถ (Kailashnatha Temple) โบราณสถานสำคัญจากยุคปัลลวะที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองกาญจีปุรัม คือ ชื่อของเทวาลัยหมายถึงผู้เป็นใหญ่แห่งเขาไกรลาส ด้านในกำแพงรอบตัวเทวสถานเป็นอาคารขนาดเล็กเรียงเข้าแถวติดชิดกัน แต่ละหลังประดิษฐานภาพสลักพระศิวะในปางต่างๆ ด้านหน้าทางเข้าจะมีรูปปั้นพระโคนนทิ เป็นพาหนะของพระศิวะ หมอบเฝ้ารอถวายงานอยู่หน้าเทวาลัยไกลาสนาถ จากนั้น นำท่านชม เทวาลัยเอกัมพเรศวร ( Ekambareshvara Temple ) เป็นเทวาลัยมีขนาดใหญ่ที่สุดในกาญจีปุรัม ชื่อเทวาลัยมาจากคำว่า เอก =หนึ่ง / อัมพะ = มะม่วง/ อิศวร = ศิวะ รวมแล้วได้ความหมายคือ ต้นมะม่วงต้นหนึ่งของพระศิวะ ตามตำนานเล่าว่า พระนางปารวตีได้เล่นหยอกเย้าพระศิวะด้วยการปิดตา แต่การปิดตาพระมหาเทพเพียงชั่วอึดใจเดียวนั้นกลับทำให้เกิดความมืดมนไปทั่วทั้งจักรวาล พระศิวะทรงพิโรธจึงสาปให้พระนางลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ พระนางจึงก่อศิวลึงค์แทนองค์พระสวามีขึ้นใต้ต้นมะม่วง และได้กราบบำเพ็ญเพียรบูชาตลอดมา จนกระทั่งพระศิวะได้ลองใจนาง โดยการปล่อยน้ำให้ไหลแรงให้ท่วมองค์ศิวลึงค์ นางก็ยังเอากายกำบังเพื่อปกป้องพระศิวลึงค์ จนพระศิวะเกิดความเห็นใจนางและมาสมรสใต้ต้นมะม่วงนั้น และรับกลับสวรรค์บนเขาไกรลาสในที่สุด

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่นำท่านสู่ เมืองมหาพลีปุรัม ( Mahabalipuram ) หรืออีกชื่อว่า มามัลละปุรัม Mamallapuram เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหินแกะสลัก ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 7-10 ของราชวงศ์ปัลลวะ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น มหาบาลีปุรัม ในรัชสมัยของพระเจ้านรสิงหวรมันที่ 1 ชื่อเมืองได้ชื่อมาจากตำนานในอวตารปางหนึ่งของ พระนารายณ์“วามนาวตาร” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง ทำท่านชม กลุ่มโบราณสถานมรดกโลกได้แก่ ปัญจปาณฑพรถะ (Pancha Pandava Rathas), กลุ่มเทวาลัยชายหาด (Shore Temple) ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล โดยวัดถูกสร้างขึ้นบนแหลมยื่นออกไปในอ่าวเบงกอล สามารถมองเห็นและชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของอ่าวเบงกอลได้อย่างชัดเจน, จากนั้นแวะชม ภาพแกะสลักอรชุนบำเพ็ญตบะ (Arjuna’s Penance) แกะสลักในสมัยปัลลวะที่เนินเขากลางเมือง ภาพสลักที่สันนิษฐานกันไว้ในความหมายสองแบบคือ พระแม่คงคาเสด็จสู่โลกมนุษย์ The Descent of the Ganga หรือบ้างก็เรียกว่าอรชุนบำเพ็ญตบะ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับเชนไน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก Pride Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเชนไน

วันที่ 5 ของการ ทัวร์อินเดีย เจนไน-ป้อมเซนต์จอร์จ-เทวาลัยปาลีศวาร-วัดปารถะสารถี-ช้อปปิ้ง-เจนไน-กรุงเทพฯ


เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม มหานครเจนไน (Chennai) หรือชื่อเดิม มัทราส (Madras) เป็นเมืองหลวงของรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ริมชายฝั่งโคโรมันเดล ของอ่าวเบงกอล ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ เจนไนตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยพระราชาแห่งจันทีคีรี ซึ่งมีอำนาจปกครองเหนือดินแดนแถบนี้ได้อนุญาตให้บริษัท อีสต์อินเดีย เข้ามาตั้งสถานีการค้าพร้อมป้อมปราการขึ้นที่นี่ อังกฤษได้พัฒนาเมืองนี้ให้เป็นเมืองหลักและฐานทัพเรือ ในคริสต์ศตวรรษที่ 20เจนไนกลายเป็นศูนย์กลางการบริหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในฐานะเมืองหลวงของเขตมัทราส (Madras Presidency) อังกฤษเรียกเมืองใหม่นี้ว่า จอร์จทาวน์ George Town ในขณะที่ชาวอินเดียพื้นเมืองเรียกว่า “เจนนะปัฏฏินัม” ตามชื่อราชา “เจนนัปปะ” แห่งจันทรคีรี รัฐบาลท้องถิ่นทมิฬนาฑูเลือกใช้ชื่อ เจนไน ที่ฟังดูเป็นพื้นเมืองไว้แทน มัทราส ที่มีกลิ่นอายอาณานิคมของอังกฤษ นำท่านชม ป้อมเซนต์จอร์จ (Fort St.George) ค่ายทหารแห่งแรกของอังกฤษบนแผ่นดินอินเดียเพื่อคุ้มกันเส้นทางการค้าเป็นศูนย์กลางการปกครองของอังกฤษในแถบนี้ มีทั้งค่ายทหาร โบสถ์ สุสาน และบ้านเรือนชาวอาณานิคม ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของรัฐทมิฬนาฑูตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรอินเดีย จากนั้น นำท่านชม เทวาลัยกปาลีศวาร ( Kapaleeshwara Temple ) สร้างในศตวรรษที่ 7 ถวายแด่พระนางปารวดี มเหสีของพระศิวะ ซึ่งชื่อของเทวาลัย มีความหมายว่า เจ้าแม่แห่งความปรารถนา

12.00 น. (เที่ยง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม วัดปารถะสารถี ( Parthasarathy Temple ) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งในเมืองเจนไนสร้างในสมัยราชวงศืปัลลวะ วัดนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศถวายอดพระกฤษณะ อวตารปางที่ 8 ขององค์พระวิษณุ โคปุรัมหรือซุ้มประตูของวัดประดิษฐานรูปปั้นเทพเจ้าเหล่าเทวดาไว้มากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเช่นชุดส่าหรี เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ ของที่ระลึก

เย็น
บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเจนไน

22.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน สไปซ์เจ็ท (SpiceJet) เที่ยวบินที่ SG95

วันที่ 6 ของการ ทัวร์อินเดีย กรุงเทพฯ


3.00 น. (ตีสาม)
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
อัตรานี้รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
 • 2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย
 • 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 • 9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • 10. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000
 • 11. ค่าสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก. เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-เชนไน-กรุงเทพฯ
 • 12. ค่าสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 15 กก. เฉพาะเที่ยวบินในประเทศ


อัตรานี้ไม่รวม

 • 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดส่วนเกินลูกค้าจ่ายเอง
 • 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • 5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • 7. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • 8. ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความสมัครใจ


หมายเหตุ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

           

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ

หมายเหตุ     
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง

ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง

     โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 

**ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน

- พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน **

 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 เงื่อนไข

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ)
 2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย
  15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน

 1. ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000 –

      5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง 

2.   หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

      ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย

3.   นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

      กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย

      และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน                     คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน                    เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง           ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย  และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
  ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 8. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 9. กรณีวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 10. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

     11.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล  

     ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่า

**การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานทูตทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บหากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่านทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่านเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single),ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม

 

การเดินทางเป็นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียสำหรับ-คนไทย

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ

1.   หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

 1. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

**เอกสารที่เป็นสำเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย**

 1. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่าอินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับอาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศอินเดียสำหรับ-ต่างชาติ

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือ

1.    หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุ

ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*

 1. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น รูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ,ไม่ใส่ขุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
 2. สำหรับชาวต่างชาติต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนาและรายละเอียดที่อยู่ในถิ่นพำนักเดิมรวมถึงชื่อบิดา-มารดา
 3. หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
 4. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุดโดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

กรณีที่ลูกค้าถือหนังสือเดินทางสัญชาติอเมริกาหรือพาสปอร์ตต่างชาติใช้เวลาอย่างน้อย 10 วันทำการไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์

** เอกสารที่เป็นสำเนากรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย **

      6. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป ลูกค้าต้องแสกนลายนิ้วมือด้วยตัวเอง ณ สถานที่ขอวีซ่า

อินเดีย IVS Global Pvt. Ltd. ชั้น 22 อาคาร 253 อโศก ซ.สุขุมวิท 21 ถ.สุขุมวิท กทม. (อยู่ตรงข้ามกับอาคารโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาดำเนินการขอวีซ่าของท่าน

 ประวัติส่วนตัว

PERSONAL INFORMATION

 

คำนำหน้า :          นาย                   นาง                     นางสาว                      เด็กชาย

TITLE                  MR                   MRS                    MS                             MSTR

ชื่อ : _     _______________                  ______นามสกุล :           ____                     ________________________

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     _______________                                  ______         

สถานะภาพ :           แต่งงาน                 โสด

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED

ชื่อสามี/ภรรยา:                                          ___________________________________________________________

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND

สัญชาติสามี/ภรรยา :                                         _______________________________________________________

NATIONALITY

ประวัติครอบครัว FAMILY INFORMATION

ชื่อ/นามสกุลบิดา :                 _______________________สัญชาติ _______                       _____________________

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY

ชื่อ/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาติ ____                         _______________________

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY

ประวัติ / จำนวนบุตร

CHILD INFORMATION

จำนวนบุตร : _____________________________  คน

NUMBER OF CHILDREN

บุตรคนที่ 1

NAME OF 1ST CHILD  

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________

สถานที่เกิด :  ___                                           _______________________________________________________

PLACE OF BIRTH

วัน/เดือน/ปีเกิด : _________________________________                                        _________________________

DATE OF BIRTH

เพศ  :       ชาย                         หญิง

SEX          MALE                      FEMALE

บุตรคนที่ 2

NAME OF 2ND CHILD

ชื่อ : _     _______________                  ______นามสกุล :           ____                     ________________________

NAME :______________                           ___ SURNAME :_________          _______________________________

สถานที่เกิด______________________                                     _______   __________________________________

PLACE OF BIRTH

วัน/เดือน/ปีเกิด _____________________                                      ________________________________________

DATE OF BIRTH

เพศ :            ชาย           หญิง

SEX        MALE                  FEMALE

ประวัติการศึกษา

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________

ประวัติการทำงาน

PROFESTION INFORMATION 

อาชีพ :                                          ___________________________________________________________________

OCCUPATION:____________                                        __________________________________________________

ชื่อบริษัท:___                                         _______________________________________________________________

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________

เบอร์โทรติดต่อ : _                                         ___________________________________________________________

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________

ที่อยู่  : ____                                          _______________________________________________________________

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________

รหัสไปรษณีย์ : ______                                          ______________________________________________________

ZIP CODE ______                                          _______________________________________________________

 

โปรดระบุรายชื่อประเทศที่ท่านได้เดินทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * สำคัญมาก

 ______                                          _______________________________________________________

 

*สำหรับประเทศอินเดียหากเคยมีการเดินทางจำเป็นต้องแจ้งเลขที่วีซ่าครั้งสุดท้ายที่ยื่นและวันที่ออกวีซ่า

 ______                                          _______________________________________________________

 


บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com